Kdo je UVR/Purum

 

Zajímavé a znepokojivé informace o společnosti Purum

Proč se cítíme ohroženi odpady v areálu ÚVR

 

Rok poté, co občané Mníšku pod Brdy rozhodně vystoupili proti záměru výstavby spalovny v UVR, snaží se majitel této firmy znovu prosadit projekt, v rámci kterého mají být do naší obce přiváženy a zde zpracovávány desetitisíce tun odpadů ročně. Jeho cílem je vybudovat v areálu UVR třídírnu, spalovnu a další zařízení na likvidaci všech druhů odpadů, včetně kapalných a nebezpečných. Přestože firmy vlastněné tímto majitelem musely v minulosti zaplatit milionové pokuty za nezákonné praktiky při nakládání s odpady, vedení našeho města proti jeho plánům nevystupuje a občany o jeho záměrech neinformuje.

 

Aktivity a plány UVR
Základní informaci o aktivitách a budoucích plánech společnosti UVR lze získat z úvodní stránky její oficiální internetové prezentace (http://www.uvr.cz/ ), kde se uvádí:

„UVR Mníšek pod Brdy a.s. je společnost vlastnící technologický park, ve kterém jsou provozovány objekty a technologická zařízení různého charakteru zaměření. … Plánem společnosti do budoucna je vývoj a návrh provozu pro zpracování všech druhů odpadu (např. třídění a drcení s navazujícím biologickým a energetickým využitím), zpracování odpadů kapalných a nebezpečných.“

 

Vztah mezi firmami UVR a Purum

Pojítkem mezi oběma firmami je osoba Daniela Krafta – jednatele společnosti Purum, s.r.o., který se stal majoritním akcionářem společnosti UVR Mníšek pod Brdy, a.s. v roce 2007 a začlenil ji do svého holdingu Ecology services. (viz http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/uvr-planuje-ozivit-tezbu-na-hodoninsku). V současnosti je Daniel Kraft také generálním ředitelem a předsedou představenstva  UVR (viz http://www.uvr.cz/1125/ ). Úzké propojení mezi oběma firmami je zřejmé i z jejich internetových stránek (http://www.purum.cz/ http://www.uvr.cz/ ).

Proč je vysvětlení vztahu mezi oběma Kraftovými firmami důležité? Protože renomé jeho společnosti Purum je značně pošramoceno. Za nezákonné praktiky v oblasti nakládání s odpady musela tato firma zaplatit miliónové pokuty. A není žádný důvod se domnívat, že stejný podnikatel se pod hlavičkou UVR bude chovat k životnímu prostředí naší obce a jejím obyvatelům odpovědněji, než se chová jeho firma Purum jinde.

Již nyní Purum skladuje a zpracovává v areálu UVR širokou škálu toxických látek, včetně léků, sorbentů, barviv, rozpouštědel, kyselin, hydroxidů, pesticidů a dalších nebezpečných  odpadů (více viz http://www.purum.cz/pdf/pr_uprava.pdf ). Na základě předloženého podnikatelského záměru mají však být zpracovatelské kapacity v UVR rozšířeny na 70 tisíc tun ročně, z toho 40 tisíc tun mají představovat nebezpečné a průmyslové odpady  a 30 tisíc tun komunální odpady ( detaily viz. http://portal.cenia.cz/eiasea/download/EIA_STC1297_oznameni_1.pdf ).

 

Kauzy firmy Purum

Se jménem firmy Purum je spojena řada kauz, v rámci kterých došlo k nezákonnému jednání v oblasti nakládání s odpady. Za řadu svých prohřešků byla tato firma pokutována - kromě jiného jí byla pravomocně udělena jedna z vůbec nejvyšších pokut za porušení zákona o odpadech v ČR, a to ve výši 5 000 000 Kč.
 
a) Pokuta za vypuštění 5 000 tun odpadního bahna do městské kanalizace v Praze (rok 2010)

Firma Purum s.r.o. porušila zákon tím, že vypustila ze zařízení ke zpracování odpadů, které provozovala, do městské kanalizace 5 tisíc tun odpadního bahna. V důsledku toho se ocitla Praha jen krok od velké ekologické havárie. Ústřední čistírna odpadních vod v Tróji totiž téměř zkolabovala a hrozilo, že do Vltavy budou volně odtékat splašky z celé metropole.

Purumu byla udělena pokuta v celkové výši 5 040 000 Kč. Firma se proti udělení pokuty odvolala, avšak odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo právní moci dne 27.1.2010. 

Ústřední čistírna v Tróji však musela zaplatit náklady na čištění bahnem ucpaných nádrží ve výši 17 milionů korun.   

Více informací o této kauze:

http://www.cizp.cz/2695_Pokuty-nad-100-000-Kc-za-poruseni-povinnosti-na-useku-OH-v-roce-2010

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Splasky-z-cele-Prahy-malem-putovaly-do-Vltavy.html

 

b) Pokuta zaměstnanci firmy Purum za manipulaci s toxickými látkami v nelegálním skladu chemikálií ve Chvaleticích (rok 2007)

Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí v Hradci Králové uložil pokutu pracovníkovi společnosti Purum, který manipuloval s toxickými látkami v nelegálním skladu chemikálií ve Chvaleticích na Pardubicku.  Existence nelegálního skladu byla zjištěna, když zde tomuto pracovníkovi explodovala neznámá látka a byl zraněn. Na místě se kromě tlakových lahví s bojovým plynem fosgenem a jinými plyny našly i stovky tun kyanidů, solí těžkých kovů, radioaktivní látky, další sloučeniny a rovněž upravené plynové pistole.

Více informací o této kauze:

http://www.prelouc.com/cz/modules.php?name=News&file=print&sid=1410

 

c) Špatně zlikvidované odpady na skládce v Radimi (rok 2012)

Dokumenty s citlivými osobními údaji lidí z celé České republiky skončily na skládce komunálního odpadu v Radimi na Kolínsku. Odvezla je tam kolínská pobočka společnosti Purum. Jejím úkolem bylo přitom takové zničení dokladů, které by zajistilo, že údaje už nebudou čitelné a zneužitelné. Případem se zabývala Policie ČR.i Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o této kauze:

http://kolin.pres.cz/?page=clanek&rok=2012&idc=296

http://www.novinky.cz/domaci/259355-firma-vyvezla-na-skladku-obcanky-ridicaky-pasy-a-dalsi-citlive-dokumenty.html

 

http://www.lidovky.cz/doklady-s-citlivymi-udaji-skoncilo-na-skladce-v-radimi-pf8-/ln_domov.asp?c=A120216_204636_ln_domov_Pta

 

d) Pokuta za porušení zákona o odpadech ve Staré Boleslavi (rok 2009)

Firma Purum dostala pokutu ve výši 500 000 Kč za to, že v rozporu s provozním řádem provozovala zařízení k odstraňování odpadů  (deemulgační stanice) umístěné v areálu společnosti BSS Metaco a.s. v likvidaci, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Konkrétně Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) zjistila tato pochybení: překročení limitu pro vypouštění odpadních vod, provozní deníky zařízení neobsahovaly povinné údaje o zařízení, během provozu zařízení nebyly prováděny provozním řádem předepsané rozbory vzorků a nebyla dostatečně ověřována kvalita odpadů přijímaných do zařízení. Rozhodnutí ČIŽP nabylo právní moci dne 2. 1. 2009.

Více informací o této kauze:

http://www.cizp.cz/1932_Pokuty-nad-100-000Kc-za-poruseni-povinnosti-na-useku-OH-v-roce-2009

 

e) Pokuta za porušení zákona o odpadech v Kutné Hoře (2006)

Firma Purum dostala pokutu ve výši 110 000 Kč za to, že na zařízení k odstraňování odpadů (deemulgační stanice) umístěné v areálu společnosti Praga Kutná Hora neoprávněně zpracovávala odpady, které tam dle provozního řádu tohoto zařízení nebylo možné přijímat. Rozhodnutí ČIŽP nabylo právní moci dne 9. 8. 2006.

Více informací o této kauze:

http://www.cizp.cz/661

 

f) Havárie na Odolenovickém potoce (2005)

Pracovník společnosti Purum vypustil kaly do lapolu v areálu ČSAD Turnov s.r.o. Tyto kaly následně unikly do Odolenovického potoka a Jizery, čímž došlo ke vzniku ekologické havárie.  V následně probíhajícím správním řízení se firmě Purum podařilo přenést odpovědnost za havárii na společnost ČSAD Turnov s.r.o., která zaplatila pokutu ve výši 700 000 Kč.

 Více informací o této kauze:

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2008/0051_1As__0800072A_prevedeno.pdf

 

g) Vypuštění odpadních vod do Vltavy v Libčicích (2010)

Společnost Purum při provozu svého zařízení v provozovně Libčice porušila podmínky IP tím, že předčištěné odpadní vody z neutralizační stanice neodváděla do kanalizace ústící do čistírny odpadních vod (dále jen COV) se schopností jejich zneškodnění, Libčice nad Vltavou. Odpadní vody byly vypouštěny do kanalizace ústící do recipientu Vltavy. Provozovatel se proti rozhodnutí o pokutě ve výši 120 000 Kč neodvolal.

Více informací o této kauze:

http://www.cizp.cz/2687_Pokuty-nad-100-000-Kc-za-poruseni-povinnosti-na-useku-IPPC-v-roce-2010h) Pokuta za porušení zákona o odpadech v Brandýse nad Labem (2008)

Tohoto porušení zákona o odpadech se společnost PURUM dopustila tím, že dne 6. 4. 2007 ve svém zařízení k odstraňování odpadů (deemulgační stanice), umístěném v areálu společnosti BSS Metaco a.s. v likvidaci, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Pražská 298 neoznačila podle § 13 odst. 2 písm. a) a písm. b) zákona o odpadech shromažďovací nádoby nebezpečných odpadů.

Více informací o této kauze:

http://www.cizp.cz/1268_Pokuty-nad-100-000-Kc-za-poruseni-povinnosti-na-useku-OH-v-roce-2008


i) Havarijní znečištění Bojovského potoka (2002)

Dne 10. 5. 2002 došlo k havarijnímu znečištění Bojovského potoka pod Mníškem pod Brdy. Příčinou znečištění byl únik odpadních vod s obsahem organických a ropných látek z areálu ÚVR Mníšek pod Brdy, a. s., resp. PURUM, s. r. o., která zde v pronájmu provádí likvidaci odpadů. Při kontrole bylo zjištěno hrubé porušení provozních a manipulačních předpisů, bylo zahájeno řízení o uložení pokuty.

Odkaz: http://www.cizp.cz/Havarie-na-vodachÚčast na podezřelých státních zakázkách

Důvěru nebudí ani účast firmy Purum v řadě podezřelých státních zakázek:

V roce 2010 přidělilo Ministerstvo financí (MF) této firmě zakázku za 560 milionů korun na odstranění starých ekologických škod v pražském areálu Walter–Jinonice. Zakázka byla přidělena bez konzultace s Ministerstvem životního prostředí a bez vypsání řádné veřejné soutěže - úředníci MF oslovili pět vybraných společností.

Ve dvou etapách se Purum podílel na sanaci areálu kunovické letecké společnosti Aircraft Industries v letech 2007 a 2009. Zakázky za 287 a 259 milionů korun bez DPH získal ve sdružení s firmou Ekosystem. Ani v tomto případě neproběhla řádná veřejná soutěž, ale zakázky byly zadány bez uveřejnění.

Největší poprask však způsobilo přidělení zakázky za čtyři a půl miliardy korun v roce 2007 na desetiletou sanaci prosakující ropy ve státním podniku Moravské naftové doly. Purum tehdy získal zakázku bez výběrového řízení a státní podnik dostal za porušení zákona při zadávání zakázek pětimilionovou pokutu od antimonopolního úřadu. Ministerstvo financí pak od smlouvy odstoupilo.

Více informací k těmto kauzám:

http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/uvr-planuje-ozivit-tezbu-na-hodoninsku#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-21999440-antimonopolni-urad-udelil-nejvyssi-pokutu-v-historii

http://www.vakobobri.cz/e107_files/downloads/r182183_2007_02_20179_2007_310.doc

http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/stat-dava-obri-ekozakazky-bez-vyberovych-rizeni

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/nepresnosti_v_mediich_51860.html?year=2009

 

 
 
 
 
 
 
 
facebook
twitter
google+
 

Aktuality


 
 
Reklama:   batohy Dakine   |   poznávací zájezdy   |   masáže   |   autobusová doprava   |   palety   |   koberce Milliken   |   rolety   |   překlady