Návrh připomínek k územnímu plánu

Připomínky k územnímu plánu Mníšek pod Brdy – návrh 6/2014
 
 
Je dobře, že návrh je předběžně zveřejněn, ale návrh měl být doplněn textovou částí, aby si laik dovedl alespoň v základu představit, co na které lokalitě by mělo být. Například pojem občanská vybavenost může být od malého obchodu až po několikapatrový dům, kde v přízemí budou obchody, v prvním patře kanceláře a v dalších byty. Nicméně, na ÚP se stále pracuje, berme to zveřejnění jako dobrý počin.
 
Připomínky k představené variantě ÚP:
 
Mníšek pod Brdy:
 
P16, P17 Ne  plochám občanské vybavenosti vedle památné lipové aleje.  – jedná se o významný krajinný prvek, který spolu s Náměstím F.X. Svobody (včetně kostela a zámku), barokního areálu Skalka tvoří s alejí určitý charakter Mníšku. Zastavit volnou plochu v dolní a střední části aleje lze považovat za velmi necitlivý záměr k Mníšku a jeho obyvatelům a návštěvníkům. V daném případě je třeba alej posuzovat ne pouze v rovině ochranného pásma, ale jako významného „živého“, v průběhu staletí proměnlivého prvku, který výrazně dokresluje Mníšek. Je nutné alej posuzovat i v souvislosti s ohledem na fakt, že před několika lety se zástavba polyfunkčních domů povedla zastavit, na základě stanoviska ČIŽP. Ochranné pásmo. Využití ve smyslu občanské vybavenosti jedině jako volnou plochu s trávníky, bez staveb, parkovišť.
 
Lhotecká ulice - nerozšiřovat parkovací plochy ve Starém sídlišti v této ulici na úkor uliční zeleně.
 
Z31  nový sjezd z R4 ve směru od Prahy (kolektorový sjezd?) ne!
 
Mníšek má problémy především s výjezdem z Mníšku, pokud budou v prostoru u Penny kruhové křižovatky, není prakticky žádný důvod stavět nový sjezd. Navíc tento nový sjezd bude vytvářet podmínky a další aktivity k zástavbě prostoru mezi starým sídlištěm a R4.
 
Ne – komerční zóně vedle garáží na Starém sídlišti. (Z30?) Schází popis, co se zde zamýšlí, ale pro drobné služby je prostor v průmyslové zóně, plánován u Čisovské ulice a dosud nebyly využity.
 
Z 30  - ne  vymezení prostoru pro střední školu – ponechat jako zemědělskou půdu či zahrádky bez chatek.  Město by nejdřív mělo nechat zpracovat řádnou studii, zda je střední škola v našem regionu skutečně účelná. Jsme v regionu, kde je velmi hustá síť středních škol (především Praha, Dobříš, Příbram) a je proto základní otázkou – jaká střední škola či učiliště by v Mníšku měla být, aby byla kvalitní, ekonomicky udržitelná a plně obsazená studenty – vymezit lze, až bude situace pro školu potřebná – v rovině pravidelných period revize ÚP
 
Z 32 Mníšecký trojúhelník (pole nad Uhrem, vedle Esmarinu):
 
Využití pro kulturní dům a objektem pro integrovaným záchranným systémem. Na kulturní / společenský dům je to zdánlivě daleko od centra, ale prostor nabízí minimální zatížení centra dopravou při kulturních akcích, volnější architekturu stavby proti lokalitě v předzámčí, větší prostor pro zázemí domu, možnost i objektu pro IZS a zvážit i prostor pro lékaře. Dopravu, parkoviště situovat více k jihu, aby zbytečně neovlivňovala okraj starého sídliště. Mezi kulturním domem a sídlištěm by měla být izolační zeleň
 
Zamýšlení autobusové nádraží v této zóně při východním okraji je zbytečné, lze řešit i v oblasti Pražské ul. u Penny a to zastávkou pro dálkové autobusy (pokud budou kruhové křižovatky.
 
P 07, P 08 a další lokality pro rekreaci, zahrádky apod.:
V projektu je vyznačeno několik lokalit pro zahrádky, rodinnou rekreaci. Některé zahrádkářské osady jsou již dlouhodobě, od prvního ÚP navrženy na přeměnu na anglický park.  Například v podzámčí P07 a P08.
Zahrádky by ÚP mohl specifikovat na okrasné a užitkové. Okrasné by byly v místech s možnou návštěvností veřejnosti. Byly by navrženy jako veřejný park s tím, že obslužná komunikace v osadě by byla zároveň promenádou a v zahrádkách by nebyla možnost stavby chaty apod., vnitřní okolo cest oplocení nízké, apod.  
Užitkové osady by bylo vhodné definovat tak, aby chaty byly ve společném bloku a od nich vějířovitě by se rozbíhaly jednotlivé pěstitelské plochy.
 
Z 47 sportovní prostor na Kopaninách
 
Louka Kopaniny je významnou krajinotvornou plochou údolí Bojovského potoka. Veškeré využití této plochy by mělo být podřízeno nezměnit krajinný ráz. Proto by zde neměly být ani malé budovy jako zázemí areálu (v pohledové části louky), stožáry či jiná zařízení pro sportovní aktivity, nesmí se zvyšovat erozní činnosti na pozemku apod.
 
Z 86 technická infrastruktura u vlečky.
 
Není popsáno, co se zde zamýšlí, zda tedy není jiná alternativa brownfieldů apod., protože plocha volně v krajině.
 
Z 26 občanskou vybavenost (část pozemku mezi základní školou a bytovými domy.) - specifikovat pro napojení na základní školu
 
Z 50 nová silnice/ ulice po jižním okraji R4, od STK, která má být pro příjezd do lokality Eden je v návrhu zakreslena necitlivě – zbytečně daleko od R4 – „kouskuje krajinu“. Je třeba zvážit, zde by nebylo vhodné využít starý projekt – nadjezd, který byl plánován v oblasti Šibeničníku a nebo nevyužívat  sjezd z R4 u Kaple jako „Mníšek jih“.
 
PV1 (předzámčí)
Pouze park, malé parkoviště – prostor nezastavovat žádnými objekty. Pro kulturní středisko lze vyčlenit Mníšecký trojúhelník P 32 (pole nad „Uhrem“)
 
ZV1 Pivovárka
In-line dráha za podmínky, že při stavbě nedojde k poškození vodního režimu v louce a lučního porostu na plochách mimo trasu dráhy a tělesu dráhy nenaruší komunikaci vodního režimu mezi vlastní loukou a vodním tokem (Bojovský/Městský potok). Pivovárka je především suchý poldr, je třeba jeho funkci obnovit, aby snižoval přívalové povodně pod Mníšekem pod Brdy. I proto existuje určité nebezpečí, že těleso in-line dráhy bude díky změnám objemu vody v půdě nivy (v louce) praskat, prohýbat se apod.
Zpevněné plochy pod stánky zřejmě podél průchozí cesty, pouze přírodního charakteru (ne živice, beton apod.). Stejně tak cesta přes Pivovárku podél potoka přírodního charakteru.
 
LBK 4-5 a LBC 5 vymezit podle skutečně hodnotných lokalit v této části katastru, respektive louky podél severního (pravého) břehu Sýkorníku vyhlásit jako přírodní památku evropského významu.
 
Rozhledna na Skalce ne:
– v návrhu není zakreslena, ale byla v zadání. Vhodnější je na okraji Brd - Hřebenů najít přirozené výhledy do krajiny a ty navzájem turisticky propojit
 
 
 
Stříbrná Lhota
 
Z04 – pozemek č.35/ 3 k.ú  Stříbrná Lhota-
Pozemek ponechat celý pro občanskou vybavenost, neprodávat jeho část pro rodinné bydlení. Proto vyřadit z návrhu plochu pro rodinné bydlení a celý pozemek č. 35/3 k.ú. Stř. Lhota převést do OV.
 
((R1) - Z04 - Z06 - Z07- Z08).
Ne zokruhování místních ulic v jižní až jihovýchodní části Stříbrné Lhoty (pod Lhoteckou ulicí ((R1 - Z04 - Z06 - Z07- Z08). Jedině za podmínky souhlasu většiny v současné době zde trvale bydlících obyvatel. Propojení dosud slepých, ale dopravně obslužných ulic v celé oblasti zvýší dopravní zatížení průjezdy aut z ulice do ulice. Okruh vedený po jižním okraji navíc otevírá cestu pro pozdější rozšíření Stříbrné Lhoty do polí směrem k jihu.
 
Cyklotrasa a chodník - Lhotecká ulice podél lesa v katastru Stříbrné Lhoty
Ne rozšíření směrem do lesního porostu. Jedná se o zásah do přírodního parku Brdy- Hřebeny, jehož hranici zde stanoví současná hranice lesa (ověřit). Odkácením stromů na okraji lesa se navíc zničí přirozený okraj lesa a ztratí tak typický krajinotvorný prvek okraje lesního porostu u volné plochy.
Navíc jsou i negativní zkušenosti se vztahy chodců a cyklistů na společném chodníku a cyklotrase.
Návrh několika občanů Stř. Lhoty je zatrubnit jižní okraj Lhotecké a na zatrubnění zhotovit chodník (stačí štětový, venkovského charakteru, ne asfalt či betonová dlažba). Vlastní ulici Lhotecká rozšířit na původní šíři a vyznačit pruh pro cyklisty (pokud je to smysluplné)
Další návrh je štětový chodník vést lesem přibližně v trase současné pěšiny.
 
 
Z08 - “Stará silnice“ od křížku k bývalému statku
Nerozšiřovat na 8 m (podmínka v UP zástavby), ponechat ve stávající šíři, chodník přenést do prostoru nad příkop. Rozšíření jen zrychlí v místě dopravu.
Z hlediska krajinného rázu, rozšířením silnice/ulice se ztrácí určité malebné měřítko této oblasti, zničí dubová alej, která zde vznikla přirozeným náletem semen apod.
 
 
R1 – bývalý sad na jihozápadní straně Lhoty (pod statkem k Zadňáku)
Ne rekreačním chatám apod., pouze pro rodinnou zástavbu
 
P 01 zahrada mezi statkem a rybníkem ve Lhotě
Ne plocha pro zemědělské provozy, ponechat dle změn č. IV.  ÚP - rodinná výstavba
Zemědělská výroba – stavby zde jsou v rozporu § 18 odst. 5,zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon.
 
Z07-Z08-Z09 ponechat hranice pro bytovou výstavbu dle změny č. IV ÚP Mníšek. Zarovnání hranic bylo při změnách č. IV zdůvodněno, že se tato část Lhoty zarovná s dolní hranicí pozemků u chat a na základě toho byly povoleny tři RD v louce. Vrácením dnes stavebních pozemků na zemědělskou půdu se hranice Lhoty nelogicky prolamuje „dovnitř“ obce.
 
Z 19 (Les na Kvíkalce) za podmínky návrhu a výstavby OV (plocha pro mateřskou školu apod.?) maximálně chránit stávající lesní porost aby nebyl zbytečně poškozen a odstraněn.
 
Hranice zastavěné části obce a zahrad v návrhu ÚP nad plochou Z98 pravděpodobně není zakreslena podle skutečného stavu v krajině.
 
 
 
Rymáně
 
Izolační a protivětrnou zeleň po severním okraji zastavěné části obce (směrem ke Kovohutím)
 
 
Zástavby zde moc neznám.
 
 
Pro všechny katastry obcí sídelního útvaru Mníšek pod Brdy
 
 
Vyhodnotit a navrhnout protierozní, protipovodňová opatření v krajině a v zastavěných částech obcí.
 
 
7.6.2014
Pavel Jeřábek
 
 
 
 
 
 
 
 
facebook
twitter
google+
 

Aktuality