Tajemná kompostárna II

Občanské sdružení Zdravý Mníšek informovalo veřejnost o zahájení územního řízení týkající se projektu kompostárny a také podivných okolnostech, které celý tento projekt provázejí.


Na zasedání zastupitelstva dne 18. 3. 2014 ovšem absurdní divadlo pokračovalo. Zastupitelstvo bez skrupulí třinácti hlasy schválilo jak samotný projekt kompostárny, tak smlouvu o budoucí kupní smlouvě. Z předcházející debaty vyšlo najevo, že projekt za 19 milionů (s předpokládanou dotací 17ti milionů a spoluúčastí města ve výši 2 milionů) není ve zcela zásadních bodech připraven. Zastupitelé nebyli vůbec seznámeni s rozpočtem projektu, takže jeho jednotlivé položky jsou i nadále velkou neznámou. Navíc dle sdělení pana Píchy chybí přibližně 5 milionů, aby mohla být  technologická část kompletní. Údajně by pak samotný provoz kompostárny následně stál ročně cirka 1 milion.

Za těchto okolností tvoří významnou nákladovou položku částka ve výši 4,5 milionu určená na koupi pozemku. Absurdní je, že nikdo ze zastupitelů posudek stanovující cenu pozemku neviděl, a město jej nemá ani k dispozici, protože je v rukách paní Landové, která zastupuje majitelku pozemku. To však stačí zastupitelům, aby „kvalifikovaně“ rozhodli o nakládání s prostředky města. Navíc při zběžném nahlédnutí do katastru nemovitostí byly přilehlé pozemky v nedávné minulosti prodány za cenu 6,25 Kč/ m2, což by při stejné cenové relaci představovalo finanční zatížení města pouhých 51 852,- Kč, nikoliv částku téměř 100 x vyšší. A pokud si někdo myslí, že státní či evropské dotace padají jen tak z nebe, pak se stává obětí fatálního omylu. Pořád se totiž jedná o peníze daňových poplatníků, tedy občanů, které „starostlivé“ instituce shromažďují a následně „spravedlivě“ přerozdělují.

Pro srovnání připojujeme odkaz na ekvivalentní projekt Nové Paky, který obsahuje i rozpočet a náklady (bez pozemku cirka 12 milionů).

A nestojí nakonec za „Tajemnou kompostárnou“ opět Kraftovo impérium? Přímo se totiž vnucuje racionální úvaha, že celý projekt je naplánovaný tak, aby po uplynutí ochranné pětileté lhůty se město z důvodu „ztrátového provozu“ rozhodlo svěřit tuto problematickou zátěž do rukou odborné firmy, potažmo „transparentně“ převede kompostárnu na konsorcium pana Krafta. Poloha pozemku totiž napovídá, že sloučení s areálem ÚVR je víc než reálné.

Jsou toto důvody „ukvapeného“ rozhodování zastupitelstva? Určitě neobstojí stoprocentně garantovaný argument starosty Digrína, že je nutné neprodleně rozhodnout, protože v  následujícím období již dotace na kompostárny poskytovány nebudou. Lze si poměrně jednoduše ověřit, že existuje operační program Životní prostředí 2014 - 2020. Tento operační program se zaměřuje na ochranu a udržitelné využívání zdrojů, ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší, ochranu přírody a krajiny, bezpečné prostředí. A to pomocí opatření podporujících zlepšování kvality vody, snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a ochranu klimatu, omezování množství odpadů, efektivní materiálové toky, snižování ekologických zátěží, ochranu a péči o přírodu a krajinu. V tomto programu je podpora kompostáren výslovně uvedena.


Občanské sdružení Zdravý Mníšek svému názvu rozhodně ostudu nedělá. Snaží se poukazovat na problematické projekty, které by mohly životní prostředí, hospodaření a celkový vzhled města nějakým způsobem výrazně poškodit. Povedlo se pozastavit projekt Spalovny, poukázat na nedostatky a rizika mechanicko biologické úpravny odpadů, vystoupit proti černé stavbě LTO. Ani jeden z těchto projektů nepochází z kuchyně města. Je zarážející, že vedení města se staví právě tyto problematické záměry a žasne nad tím, že si někdo dovoluje požadovat, aby zastupitelé akceptovali názory svých voličů a dodržovali zákony. Pokud všichni budeme pouze pasivně přihlížet a tiše žasnout, jaké nápady se líhnou v hlavách podnikatelů za výrazné podpory vedení města, můžeme se taky v dohledné době dočkat probuzení do čpavého, štiplavého rána na pokraji průmyslové zóny.
 
Občanské sdružení Zdravý Mníšek
 
 
 

Tajemná kompostárna
 


Z Wikipedie: Kompostárna je technologické zařízení, ve kterém za aerobních podmínek dochází ke zpracovávání organických surovin, jejichž finálním produktem je kompost. Kompost je organický prostředek pro zlepšení kvality půdy obsahující stabilizované organické látky a rostlinné živiny získané řízeným biologickým rozkladem směsi sestávající zejména z rostlinných zbytků a mající deklarované kvalitativní znaky. Správně založený kompost nezapáchá, zejména pak při vhodném složení s odpovídajícím poměrem C : N, cca 15 - 30 : 1 a promísením se zeminou. Kompost lze maskovat řadou hustých a vysokých rostlin.

Naše občanské sdružení podporuje kompostování jako prevenci vzniku významné části komunálního odpadu a následného využití ve prospěch obce či jejich občanů.

Proč tedy ta podivná pachuť z nového projektu Města?

Dne 22.12.2013 obdrželo občanské sdružení ze stavebního úřadu informaci o zahájení řízení o změně využití pozemku, na kterém bude vybudována kompostárna.

Žádost o vydání územního rozhodnutí podalo Město Mníšek pod Brdy, a z oznámení se lze dozvědět, že se jedná o pozemek soukromého vlastníka, o výměře přes 8 000 m2, na kterém bude vymezena plocha pro kompostování, osazena kancelářská buňka s chemickým WC, sběrná jímka na dešťovou vodu (200 m3) a silniční váha pro motorová vozidla.

Nedůvěru vzbudil již samotný termín zahájení s ohledem na předchozí zkušenosti s podobnými oznámeními. Termín pro přihlášení do řízení (8 dní) a termín pro podání námitek (15 dní) byl v době Vánočních svátků víceméně nerealizovatelný, obzvláště když v jediný úřední den (30.12.), byl celý úřad zavřený. Nahlédnutí do spisu a současné podání námitek, tedy bez patřičné přípravy, bylo možné až v poslední den lhůty.

Co se tedy Město pokusilo zatajit?

Z chatrných podkladů můžeme spíš poznat, co chybí, než o co se vlastně jedná. Není zřejmé, jak má vlastně projekt kompostárny vypadat, a především, kdo bude provozovatelem. Není doložen samotný popis technologie kompostování, a taky není zcela jasné, jak bude realizována navážka, kdo ji bude permanentně zabezpečovat, a co se stane s výsledným produktem. A pokud se jedná o regionální kompostárnu, pak bychom měli znát konkrétní vymezení oblasti, ze které bude navážka odebírána. Absence provozního řádu a způsobu odběru a kontroly vzorků tento výčet jen završuje.

Dále není předložen návrh na maskování pozemku ochrannou zelení. Není ani uvažována varianta, kdy jímka na vodu nebude kapacitně postačovat, a existuje-li nějaká rezerva, zabezpečení přebytečné vody. Taky chybí dopravní řešení provozu příjezdové komunikace. A naprosto postrádáme garanci, která zajistí, že se nebude jednat o navážku z jiných neakceptovatelných zdrojů, jako jsou ČOV, nebo MBÚ, či jiná alternativa zpracování nebezpečných odpadů. Navíc v obsahu záměru není zohledněna skutečnost, jak bude zabezpečen eventuální únik provozních kapalin ze strojů a techniky, která bude na místě pracovat, parkovat.

Nicméně pokud se chce obec zabývat komunitním kompostováním ve smyslu § 10a zákona o odpadech, musí splnit následující požadavky:

  • Vydat obecně závaznou vyhlášku obce, ve které stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.
  • Úprava a kompostování zelených zbytků musí být provozovány tak, aby nedošlo k narušení složek životního prostředí nad míru stanovenou zvláštními právními předpisy (např. zákon o vodách - § 39, zákon o ochraně přírody a krajiny).
  • Kompostovací proces musí být řízen tak, aby byl zajištěn aerobní mikrobiální rozklad organické hmoty bez vzniku zápachu a emisí metanu.
Výše uvedené požadavky se vztahují na veškeré komunitní kompostování bez ohledu na kapacitu komunitní kompostárny. S ohledem na velikost komunitní kompostárny se však na komunitní kompostování mohou v různém rozsahu vztahovat jiné právní předpisy (např. stavební zákon).
 
Z dostupných pramenů lze pouze zjistit, že Rada města dne 9.12.2013 rozhodla takto:
Usnesení č. 17-071/2013: RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na SFŽP na projekt Regionální kompostárna v Mníšku pod Brdy.
Usnesení č. 18-070/2013: RM souhlasí s výstavbou a realizací projektu Regionální kompostárna v Mníšku pod Brdy.
 
Co si máme představit pod Usnesením, kdy Rada „souhlasí“ s realizací kompostárny a použitím finančních prostředků z rozpočtu města? Rozhodla tedy Rada o těchto záležitostech? 
Připomeňme si zákon o obcích, kdy podle § 99 (1): Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce.
§85: Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:
a)nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
j)    uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,
§84 (2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno
a) schvalovat program rozvoje obce,
b) schvalovat rozpočet obce,
d) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
e) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách.
 
Pokud se Rada takto usnesla, pak jsme přesvědčeni, že rozhodla protiprávně, protože rozhodla ve věci rozvoje obce, tedy přijala rozhodnutí, které vyžaduje významné prostředky z rozpočtu obce. A pokud bude provozovatelem obec nebo její složka, pak zasáhla i do těchto kompetencí. Vzhledem k  tomu, že stavba má být realizována na pozemku jiného vlastníka, bude muset být v budoucnosti rozhodnuto o odkupu pozemku, jeho nájmu, či jiném způsobu vypořádání, či užívání. Toto rovněž není v kompetenci Rady města. 

Je tady ještě jeden podstatný nedostatek : chybí souhlas vlastníka pozemku, není doložena ani smlouva s ním, není zřejmé, jak bude naloženo s pozemkem.

Představte si, že přijdete na stavební úřad jako občan s projektem, že si postavíte na pozemku souseda parkoviště. Pokud se stavební úřad bude chovat jako v případě kompostárny, pak za 15 dní můžete být šťastným vlastníkem rozhodnutí a soused se bude divit. Schválně to zkuste, jestli se s takovými podklady, jaké předložilo město, dostanete alespoň do dveří úřadu.

Jak je možné, že vedoucí stavebního úřadu nesplnila svoji zákonnou povinnost a řízení nepřerušila? (viz Stavební zákon : § 86 Žádost o vydání územního rozhodnutí)

Ve světle výše uvedených zjištění je tedy zřejmé, proč bezesporu prospěšný nový projekt Radnice vyvolává takové podezření. Není přece nic jednoduššího, než konkrétně popsat a doložit reálný provoz kompostárny se všemi jejími pozitivy i negativy, aby žádný občan ani v nejmenším nezapochyboval o smysluplnosti takového zařízení. Nabízejí se tedy dvě vysvětlení, proč tomu tak není. Buď Město skutečně něco tají, chystá jinou, podezřelou variantu v zastíracím manévru navrhované kompostárny, nebo jedná naprosto neprofesionálně z hlediska schvalovacího procesu takového záměru, když by si mohlo zcela jednoduše vyžádat veškerou projektovou dokumentaci, doklady a vyjádření, které by veškeré pochybnosti vyvrátily.
 
 
 
 
 
 
Protokol jednání o kompostárně Kompostárna Protokol u jednání 6.1.2014.pdf 313.365 B  
 
facebook
twitter
google+
 

Aktuality


 
 
Reklama:   batohy Dakine   |   poznávací zájezdy   |   masáže   |   autobusová doprava   |   palety   |   koberce Milliken   |   rolety   |   překlady