Zápis z jednání komise o MBÚ, kde je možné vidět práci představitelů obce v plné kráse. Je vidět, že nostalgie po komunistických časech některé z nich stále neopustila. Zvýraznili jsme ty nejzajímavější pasáže.


 

Zápis z jednání komise o MBÚ dne 11.2.2013

Přítomni: Ing. Petr Digrín Ph.D., Ing. Libuše Pechoušková, Ing. Karel Vejmola, Ing. Josef Pícha, Ing. Jan Bartončík, Petr Bartůněk, Ing. Jan Habart Ph.D.

Komise se konala v kanceláři p. starosty Digrína v 17:00. Přítomni byli všichni nominovaní členové s tím, že pan Habart dorazil cca o 3/4 hodiny později.

Na úvod byl z mé strany vznesen dotaz na smysl a cíle konání naší komise ve světle kroků, které radnice učinila od 12. 12. 2012 až do této doby. Jde o usnesení radnice ze dne 12.12.2012, č. 20-049/2012 , kde se radní jako jeden muž postavili  za předloženou dokumentaci rekonstrukce haly č.24.

Je to vlastně projekt s názvem: Rekonstrukce objektů v areálu ÚVR Mníšek pod Brdy-Poloprovozní hala č.24. Tento název projektu je oficiální a používaný ve veškeré dokumentaci a korespondenci. Tento projekt je projektem MBÚ, to jenom na vysvětlenou. Jinak tento projekt byl a zatím stále ještě je ze strany stavebního úřadu pozastaven, fa IBR.Consulting s.r. o. se odvolala a celá záležitost se řeší na kraji.

Přes tuto situaci a závěry zastupitelstva  ze dne 20.12.2012 je postup radnice setrvalý a konzistentní ve směru k realizaci tohoto projektu. Dne 28.01.2013 byl zaslán dopis na IBR Consulting s.r.o., jehož kopie je k nahlédnutí na našem webu.

Odpovědí na můj dotaz byl explozivní výstup pana starosty a pana Vejmoly. Dle jejich  a zejména vyjádření pana starosty si jede radnice po své linii a koná. To je pochopitelné, ve vztahu k nějakým termínům. Méně pochopitelná je jednoznačná odpověď , že radnice je v každém případě pro stavbu MBÚ.

 Ze strany Zdravého Mníšku byly vzneseny požadavky na vyjasnění několika zcela stěžejních nejasností vyplývajících ze samotného projektu.

Šlo zejména o výstupy předpokládaného zařízení a jejich odbyt a odvoz z areálu, případné smlouvy s odběrateli a zpracovateli vytříděných frakcí a dalšího materiálu. Dále bylo požádáno o podrobnější technologický postup, alespoň nástin provozního řádu, zajištění filtrací vzduchu, zajištění průsaků a splaškové vody. Byla diskutována situace kolem rozptylové studie. Ze strany našeho sdružení byly uvedeny argumenty  proti výstavbě MBÚ v souvislosti s už tak dost velkým ekologickým zatížením celé lokality, Mníšku a okolních obcí. Byla diskutována situace kolem dopravní obslužnosti a objemů zamýšlených pro zpracování a oblast svozu KO.

Byla nastíněno rizika možnosti selhání celého případného systému kolem MBÚ a jeho následky v podobě skladování nezpracovaného odpadu a nebo již zpracovaného a rozděleného do frakcí.

Byla prodiskutována situace kolem případného zápachu. Bylo konstatováno, že to holt občas smrdět bude a co? Toto vyjádření zaznělo zejména z úst pana Vejmoly. Pan Vejmola je striktním podpůrcem celého projektu a dle jeho vyjádření i následného spalování.  Jde mu zejména dle jeho slov o finanční profit města a zapojení města do byznysu.

Ze strany města jsou za spolupráce s panem Píchou podnikána některá opatření pro změnu technologie a lepší zabezpečení vlivu na okolí. Jde však pouze o úpravy technického rázu.

Zástupci města, zejména radní jsou za současné situace přesvědčeni o výhodnosti celého projektu pro město jako takové a jeho hospodaření. O tom, jak se tu budou cítit jeho obyvatelé, zcela jasně neuvažují. Dle vyjádření pana Vejmoly jsou lidé nezorientováni, neměli by do toho co mluvit. V minulých dobách to tak bylo.

Zastupitelé města v komisi jsou přesvědčeni o tom, že komise zpracuje podklady a předloží je radě a zastupitelstvu a to rozhodne o tom, že není potřeba vyhlašovat referendum, protože je vše v pořádku.!!!!

Zcela pominuli vlastní usnesení z 20.12.2012, kde bylo jasně řečeno, že vznikne komise na shromáždění podkladů pro rozhodování. Představa starosty byla, jak bylo řečeno na úvodu jednání, že komise bude řešit odpadové hospodářství jako celek. Ne MBÚ a případné referendum.

Zastupitelstvo dále uložilo radě připravit podklady pro vyhlášení místního referenda ve věci výstavby MBÚ. Mnozí zastupitelé mají bez toho jasno, že referendum jako takové není potřeba a tudíž nebude.

V mnoha případech v rámci diskuze bylo z některých podkladových materiálů, včetně oficiálního zápisu ze zastupitelstva citováno a předmětné citace byly okamžitě, zejména ze strany p. Vejmoly a starosty překrouceny a přeformulovány s opačným smyslem. 

Ke dvěma posledním bodům navrhovaným do programu panem starostou jsme se nedostali. předpokládám, že budou řešeny na druhé schůzce.

Osobně si myslím, že pan starosta a jeho věrní budou prosazovat MBÚ dále. Spíše ho prosazují a věc dále posouvají. Otázka smlouvy nebyla nastolena a zmiňována ze strany města vůbec. Dle vyjádření pana Vejmoly, by bylo ideální mít tady i spalovnu. Aspoň by nic nestál ten odvoz a lidi stejně nevědí, co všechno načuchají a nadýchají a pořádná spalovna by nám tady vzduch naopak pročistila.

Slibované a vyžádané podklady budou shromážděny pokud možno do příštího zasedání komise, která se bude konat dne 21.2.2013 v 16 hod. opět na radnici.

Zapsala Pechoušková

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
facebook
twitter
google+
 

Aktuality


 
 
Reklama:   batohy Dakine   |   poznávací zájezdy   |   masáže   |   autobusová doprava   |   palety   |   koberce Milliken   |   rolety   |   překlady