Aktuality k 20.12.2012

 

 

Reportáž ČT24

Reportáž můžete shlédnout zde

 

Jednání zastupitelstva 20.12.2012

 

Dne 20.12.2012 se konalo zasedání zastupitelstva Města Mníšek pod Brdy za plné účasti všech zastupitelů. Tentokrát v plném sálu občanů a před kamerami.

Co se dělo tak závažného? 6-tým bodem programu zasedání zastupitelstva bylo schválení SMLOUVY O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O URČENÍ MÍSTA ODSTRANĚNÍ ODPADU v Mníšku pod Brdy, v areálu ÚVR. Tuto smlouvu schválila Rada města dne 12.12.2012 a to všemi hlasy radních, tedy 5:0. Zbývalo tedy jen, aby ji ještě schválilo zastupitelstvo a smlouva by vstoupila v platnost.

Jako reakce na tento bod programu byl na žádost JUDr. Vilimovského do programu zasedání zastupitelstva zařazen bod č. 5 – návrh na vypsání referenda jak v otázce třídičky a drtičky (MBÚ), tak zařízení na spalování (Spalovny).

Proč byl bod č. 6 tak problematický? Protože již při prvním střízlivém pohledu je smlouva pro město naprosto nevýhodná a špatná. Její následky by byly nezvratitelné a poznamenaly by město, jeho okolí a obyvatele na další desítky let.

Rada města měla sice řadu technických připomínek k technologii (a to jistě ještě nebyly všechny), ale přesto smlouvu schválila! Společnost ÚVR nemá licenci k provozování zařízení dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, přesto rada smlouvu schválila! Projekt je tak nekvalitní, že stavební úřad řízení přerušuje, přesto rada smlouvu schválila! Smlouva je nekvalitní, nevýhodná a protiprávní, přesto rada smlouvu schválila! Proč vedení města tak pospíchalo s podpisem smlouvy? Proč ho neodložilo až na dobu, kdy budou odstraněny její nedostatky? Kam tolik spěchalo? Proč? Podpis smlouvy je důležitý pouze pro společnost ÚVR – zejména s ohledem na splnění podmínek pro poskytnutí stamilionových dotací. Hájí Rada města zájmy občanů Mníšku nebo ÚVR?

Vedení města nepřijalo podanou ruku v podobě návrhu na stažení tohoto bodu z jednání zastupitelstva, čímž by se vyhnulo nutné argumentaci, proč podporuje záměry ÚVR, a proč schválilo neschvalitelnou smlouvu. Naopak! Zastupitelstvo  11 hlasy proti 4 rozhodlo o tom, že se o tomto bodu programu bude jednat a tím potvrdilo zájem na tom, aby zastupitelstvo předloženou smlouvu schválilo.

Bod programu zahájil pan starosta powerpointovou prezentací podnikatelského záměru MBÚ, čímž odvedl práci za ÚVR, jejíž zástupci se na zasedání nedostavili. Prezentaci doplnil technickou částí pan Pícha.

V následné 3 hodinové debatě s občany a rovněž zastupiteli nedokázali radní vysvětlit, proč záměr prosazují a už vůbec ne, jak je možné, že předloženou smlouvu schválili. Mimo záznam jeden z radních prozradil, že začal dokument studovat až na základě debat s občany a až dodatečně si uvědomil, že je vskutku neakceptovatelný. 

I většina ostatních zastupitelů před zraky občanů a kamer odhalila, že jsou o problému nedostatečně informováni, nemají vlastní názor a ani sami neprojevili dostatečnou iniciativu, aby se o tak závažný problém zajímali. Zde je nutno uvést, že mnozí ze zastupitelů to mají skutečně těžké, když jsou v přímé pracovní podřízenosti vůči městu, nebo jinak úzce svázaní s městem. Těm, kteří přesto dokázali vyjádřit svůj názor a přiklonit se na stranu občanů, patří velký obdiv za statečnost. Bez nich, bez skutečně kvalitní argumentace ze strany veřejnosti a bez přítomnosti televizních kamer by nikdy nedošlo k tomu, k čemu nakonec došlo.

Vedení města totiž nedokázalo do očí veřejnosti obhájit nesmyslný projekt zavezení Mníšku desetitisíci tun odpadků a již vůbec nedokázalo obhájit nepřijatelnou smlouvu, kterou rada jednohlasně schválila.

Po 3 hodinové rozpravě zastupitelé lehce obrátili kabáty a prakticky jako jeden muž (dámy prominou), poměrem hlasů 14:1, odsouhlasili neschválení předložené smlouvy, závazek vedení města k nečinění kroků, které by umožňovaly výstavbu MBÚ a výstavbu Spalovny, a to až do příštího zastupitelství. Stejně tak jednoznačně pověřilo zastupitelství vedení města vyhlášením referenda v otázkách výstavby MBÚ a výstavby Spalovny. Byla zřízena komise, která bude jednotlivé materiály zpracovávat a navrhne případná řešení.

Je rovněž nutno vyzvednout, že přes vyhrocenou situaci se jednalo o velice kultivovanou diskuzi s množstvím kvalitních argumentů.

Naopak je nutno se ptát proč jedná vedení města takto až po tlaku občanů, občanských hnutí a za dohledu kamer? Proč stejně zodpovědně nejedná samo ve prospěch města a v zájmu občanů, kteří ho zvolili? Je tedy na občanech, aby nebyli lhostejní, aby se zajímali o to, co se v jejich městě děje, získávali informace a zejména na zasedání zastupitelstva pak projevili svoje názory.

 

Den poté v pátek navštívila naše město další televize. Vedle vyjádření pana starosty a zástupce Občanského sdružení Zdravý Mníšek tam zazněla slova pana Krafta, že neuvažuje o spalovně odpadů v Mníšku bod Brdy a nikdy o ní neuvažoval! Tento pán asi zapomněl na lidovou moudrost, že lež má krátké nohy. V případě, který je lehce prokazatelný a materiály veřejně přístupné, takže si to může každý osobně ověřit, je takováto lež nejen klukovinou, ale i naznačuje, jakým způsobem se bude ubírat další komunikace! Je zřejmé, že negativní pověst firem kolem PURUM není minulostí, ale i dnešní realitou.

 

Záznam jednání zastupitelstva 20.12.2012

 

 

 
 
 
 
 
 
 
facebook
twitter
google+
 

Aktuality


 
 
Reklama:   batohy Dakine   |   poznávací zájezdy   |   masáže   |   autobusová doprava   |   palety   |   koberce Milliken   |   rolety   |   překlady