Záznam z jednání a otevřený dopis starostovi a zastupitelům ohledně pořizování záznamů z jednání zastupitelstva

Záznam jednání zastupitelstva 20.3.2013

 

Záznam jednání zastupitelstva 20.12.2012

 

 

 

Konečné potvrzení soudem, že zveřejňování videozáznamů z jednání zastupitelstev nesmí být omezováno.

Otevřený dopis starostovi a zastupitelům ohledně pořizování záznamů z jednání zastupitelstva

Vážení zastupitelé a pane starosto,

Zasíláme vám tento otevřený dopis na základě jednání zastupitelstva 20.12.2012, kde starosta nechal hlasovat o povolení pořizování audiovizuálního záznamu kameramanem televize Prima. Jelikož případný zákaz nahrávání jednání zastupitelstva je v rozporu s platnými zákony, zasíláme  vám právní stanovisko k takovým krokům.

 

Pořizování audiovizuálního záznamu ze zasedání zastupitelstva

 

Zasedání zastupitelstva obce je dle ustanovení § 93 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, veřejné, může se jej tedy účastnit kdokoliv.

Z článku 2 odst. 4 Ústavy ČR pak vyplývá, že každý může činit vše, co není zákonem zakázáno. Zákon o obcích ani žádný jiný zákon neobsahuje ustanovení, které by zakazovalo obrazové nebo zvukové záznamy ze zasedání zastupitelstva pořizovat. Obce tedy nemohou svým usnesením, obecně závaznou vyhláškou, nařízením nebo jiným podobným způsobem např. vydáním jednacího řádu zakazovat pořizování zvukových a obrazových záznamů ze zasedání zastupitelstva. Takovýto postup by byl v rozporu s čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, který uvádí, že povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

Použití ust. § 11 a 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v těchto případech také nelze aplikovat. Dle ustanovení § 11 a § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku lze pořizovat projevy osobní povahy jen se souhlasem těch, jichž se týkají. Z judikatury však vyplývá, že projevy zastupitelů osobní povahu nemají, neboť jde o veřejnou funkci. Totéž platí pro projevy soukromých osob na zastupitelstvu. Dle ustanovení čl. 101 odst. 1 Ústavy je obec samostatně spravována zastupitelstvem. Mandát člena zastupitelstva vzniká zvolením a jeho funkce se považuje za funkci veřejnou, proto i jeho projevy učiněné během výkonu jeho funkce  mají veřejnou povahu a nevztahuje se tak na ně ochrana osobnosti dle ustanovení § 12 občanského zákoníku.

Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13.03.2012, č. j. 8 A 316/2011-47 nelze ani projevy soukromých osob, učiněné při zasedání zastupitelstva, pokládat za projevy osobní povahy, ale je nutné je pokládat za součást veřejného zasedání zastupitelstva, na které se nevztahuje ochrana dle ust. § 12 občanského zákoníku.

„… jednání zastupitelstva obce … je podle § 93 odst. 3 obecního zřízení veřejné, což se týká všeho, co v průběhu tohoto zasedání odehraje, tedy včetně případných proslovů či jiných projevů soukromých osob, tedy těch, které nejsou členy zastupitelstva obce a ani jinak nejsou spojeny s fungováním obecní samosprávy. Každý je oprávněn pořizovat si pro své účely zvukový záznam zasedání zastupitelstva obce, a to včetně proslovů či jiných projevů soukromých osob, neboť nemají charakter projevů osobní povahy. Pokud by i přesto některá ze soukromých osob měla za to, že pořizováním zvukového záznamu jejího vystoupení v rámci zasedání zastupitelstva obce jsou dotčena její osobnostní práva, může se ochrany těchto práv domáhat jen cestou žaloby k soudu ve věcech občanskoprávních.“

K této problematice vydal své stanovisko  také Ústavní soud České republiky v usnesení sp.zn. III. ÚS 11/04 ze dne 17.2.2005, kde mj. soud vykládá příslušná ustanovení (zejména §§11 a 13) občanského zákoníku: „Ve vztahu k osobám veřejně známým, či politicky činným Ústavní soud vychází z přesvědčení, že právo kritiky, zakotvené v čl. 17 odst. 2 Listiny a čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, které je neoddělitelnou součástí svobody projevu a práva na informace, musí respektovat rovnováhu mezi tímto právem a osobnostními právy konkrétního subjektu a nemůže překračovat určité hranice spojené s atributy demokratické společnosti. Takto vymezené mantinely ve vztahu k fyzické osobě, která jedná či vystupuje jako "veřejná osobnost", jsou širší, než ve vztahu k osobě soukromé. Toto nazírání není důsledkem jakési "degradace" ochrany osobnostních práv politika, ale je přirozeným důsledkem jeho rozhodnutí učinit své jednání předmětem veřejné pozornosti, čímž se samozřejmě politik vědomě vystavuje pozorné a ne vždy objektivní kontrole svého jednání a chování, a to jak ze strany svých voličů či členů stejné politické strany, tak, a to zejména, ze strany politické opozice, novinářů i všech občanů. Nevyhnutelnou stránkou výkonu veřejné funkce je tedy nutnost větší míry tolerance k negativním postojům či hodnocením, kterým se osoba veřejně činná vystavuje přijetím této funkce, a nikoli v neposlední řadě i srozumění takové osoby se snášením důsledků vyvozených z její společenské a poltické odpovědnosti. Zda je skutečně ochotna konkrétní fyzická osoba tyto nepříjemné stránky svého postavení snášet či nikoli záleží na jejím vlastním uvážení.“

Z výše uvedeného jednoznačně tak vyplývá, že pořizování audiovizuálního záznamu z jednání zastupitelstva nebrání žádná zákonná úprava ani ochrana osobnostních práv zastupitelů obce.

 

 

OS Zdravý Mníšek
7.1.2013

 
 
 
 
 
 
 
facebook
twitter
google+
 

Aktuality


 
 
Reklama:   batohy Dakine   |   poznávací zájezdy   |   masáže   |   autobusová doprava   |   palety   |   koberce Milliken   |   rolety   |   překlady